Víno z Čejkovic

O Čejkovicích VI.

Zvířena

Podle zoogeografického členění České republiky leží území v kontaktní zóně panonského úseku provincie stepí a přechodného úseku provincie listnatých lesů. Obdobně jako u vegetace je území významné výskytem teplomilných druhů živočichů.Současné druhové složení je však působením člověka změněno ještě mnohem silněji než složení vegetace. Na vině je především vymizení příhodných stanovišť, a to nejen u lesních druhů.

 

Hmyz

Dnes už místa kde se vzácné druhy brouků či motýlů vyskytují téměř nenajdete. K posledním lokalitám patří Špidláky a sady v jejich okolí a les Ochoze. Setkáme se zde s naším největším broukem roháčem velkým, nebo s největším motýlem martináčem hrušňovým. Z dalších hmyzů je to např. krtonožka obecná, kobylka zelená a některé druhy čmeláků.

Obojživelnící a plazi

Obojživelníci jsou zde zastoupeny ropuchou obecnou a zelenou, které žijí u vodní plochy v trati Chobot. V lese Ochoze se vyskytuje skokan hnědý.

Ze vzácnějších druhů plazů žije na teplých stráních ještěrka zelená. V poslední době je četnější i výskyt slepýše křehkého.

 

Převzato z knihy O Čejkovicích 1248 - 1998