Víno z Čejkovic

Všeobecné obchodní podmínky pro prodej vstupenek na akce pořádané spolkem Čtvrtečníci - sdružení vinařů Čejkovice

1. Úvodní ustanovení

1.1. Tyto všeobecné obchodní podmínky (dále „obchodní podmínky”) upravují v souladu s § 1751 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „o. z.”), vzájemná práva a povinnosti smluvních stran vzniklých na základě kupní smlouvy uzavírané mezi:

Čtvrteční - sdružení vinařů Čejkovice
se sídlem v Čejkovicích (PSČ 696 15), Templářská 1
IČO 27006832
zapsán ve veřejném rejstříku u Krajského soudu v Brně pod sp. zn. L 11302
(dále jen „prodávající”) na straně jedné

a

třetí osobou (dále jen „kupující”) na straně druhé
prostřednictvím webového portálu nebo pokladny.

1.2. V případě nákupu vstupenky prostřednictvím pokladny se na uzavřený smluvní vztah nepoužijí ta ustanovení obchodních podmínek, která z důvodu jejich povahy nelze na takto vzniklý smluvní vztah aplikovat.

1.3. Obchodní podmínky tvoří nedílnou součást uzavřené kupní smlouvy.

1.4. Pro účely těchto obchodních podmínek se rozumí: „držitelem vstupenky” - osoba, jež vstupenku předloží při vstupu na akci pořádanou prodávajícím „kupujícím” - osoba, která s prodávajícím uzavřela kupní smlouvu „pokladnou” - místo stanovené prodávajícím v obci Čejkovice, ve kterém lze zakoupit vstupenky na akce pořádané prodávajícím „vstupenkou” - vstupenka v listinné nebo elektronické podobě, kterou lze zakoupit prostřednictvím webového portálu nebo na pokladně, opravňující držitele vstupenky ke vstupu na akci pořádanou prodávajícím „webovým portálem” - internetová aplikace na adrese www.vinozcejkovic.cz sloužící k poskytování informací o konaných akcích pořádaných prodávajícím a ke koupi vstupenek na tyto akce

1.5. Ostatní nedefinované pojmy mají svůj obvyklý jazykový význam, pokud z kontextu nelze dovodit jinak.

2. Proces uzavření kupní smlouvy, platební podmínky, vstupenka

2.1. Vstupenku lze zakoupit na webovém portálu nebo na pokladně.

2.2. Veškerá prezentace služeb umístěná na webovém portálu a na pokladně je informativního charakteru a nejedná se o návrh na uzavření smlouvy. Prodávající nemá povinnost uzavřít smlouvu na poskytnutí těchto služeb. Ustanovení § 1732 odst. 2 o. z. se nepoužije.

2.3. Držitel vstupenky je oprávněn k účasti na konkrétní akci pořádané prodávajícím.

2.4. Nebude-li výslovně uvedeno jinak, je uvedená kupní cena včetně zákonné sazby DPH a zahrnuje veškeré prodejní poplatky, jak je uvedeno na webovém portálu a na pokladně.

2.5. Pro zakoupení vstupenky prostřednictvím webového portálu je kupující povinen vyplnit příslušné identifikační a kontaktní údaje. Po provedeném výběru počtu vstupenek se kupujícímu zobrazí celková kupní cena, kterou je kupující povinen uhradit. Následně bude kupujícímu na jím zadanou adresu elektronické pošty (dále jen „e-mail”) zasláno potvrzení o obdržení jím zadané objednávky. Po provedení platby bankovním převodem (popřípadě prostřednictvím platební brány, je-li na webovém portále k dispozici) a plném uhrazení kupní ceny bude bez zbytečného odkladu prodávajícím na e-mail kupujícího zasláno potvrzení o nákupu a vstupenky. Kupující je povinen na pokladně předložit zakoupenou vstupenku, a to buď v listinné podobě, kterou získá vytištěním vstupenky zaslané na jeho email, nebo tuto vstupenku může předložit v elektronické podobě.

2.6. Kupní smlouva je v případě nákupu vstupenky na webovém portálu uzavřena v okamžiku uhrazení kupní ceny za všechny objednané vstupenky kupujícím prodávajícímu. Kupní cena je uhrazena v okamžiku připsání peněžních prostředků na účet prodávajícího. Platební podmínky jsou uvedeny v příslušném kroku objednávky realizované na webovém portálu.

2.7. Prodávající neodpovídá za nedoručení vstupenky na e-mail kupujícího v případě, že kupující zadá chybné údaje nebo vyskytnou-li se technické problémy na straně poskytovatele internetových nebo telekomunikačních služeb.

2.8. Prodávající neodpovídá za platnost a pravost vstupenky zakoupené mimo webový portál nebo pokladnu.

2.9. Prodávající není odpovědný za obtíže způsobené neoprávněným použitím nebo zkopírováním elektronické vstupenky.

2.10. Elektronická vstupenka se stává neplatnou, jestliže z ní nejsou patrné údaje potřebné pro její kontrolu nebo byla-li pozměněna dodatečnými úpravami.

2.11. V případě, že kupující nebo držitel vstupenky při vstupu na akci pořádanou nepředloží potvrzení o zakoupení vstupenky přes internet nebo toto potvrzení bude nečitelné případně nebude jinak možné ověřit jeho pravost například z důvodu poškozeného displeje telefonu nebo vybití baterie, nemá nárok na vstup na akci, ani na vrácení ceny vstupenky či jinou formu kompenzace.

3. Práva a povinnosti smluvních stran

3.1. Vstupenka opravňuje držitele ke vstupu na akci pořádanou prodávajícím podle specifikace uvedené na této vstupence včetně přesného data a času konání této akce.

3.2. Pokud se držitel vstupenky nedostaví na akci pořádanou prodávajícím, není oprávněn žádat zpět vrácení kupní ceny vstupenky.

3.3. Předložením vstupenky při vstupu na akci vyjadřuje její držitel souhlas s pravidly sdělenými osobou kontrolující platnost této vstupenky a je povinen se těmto pravidlům podrobit.

3.4. Držitel vstupenky je povinen seznámit se s obsahem podmínek uvedených na vstupence i s obsahem těchto obchodních podmínek. Každý držitel vstupenky se účastní akce pořádané prodávajícím výlučně na své riziko.

4. Odstoupení od kupní smlouvy

4.1. Osoba, která je spotřebitelem, bere na vědomí, že podle § 1837 písm. j) o. z. nemůže postupem podle § 1829 o. z. odstoupit od kupní smlouvy uzavřené prostřednictvím webového portálu, neboť se jedná o smlouvu o využití volného času, kdy prodávající poskytuje předmětné plnění v určeném termínu.

5. Reklamační řád

5.1. Nesplní-li prodávající povinnosti vyplývající z kupní smlouvy řádně a včas, může kupující u prodávajícího uplatnit své právo z vadného plnění (dále jen „reklamace“). Reklamace musí být učiněna bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 30 dnů ode dne konání akce, nebo v případě, že akce neproběhla, ode dne, kdy se měla akce konat.

5.2. Veškeré reklamace a dotazy je třeba doručit bez zbytečného odkladu elektronickou poštou na e-mailovou adresu uvedenou pro kontakt na webovém portále nebo písemně na adresu Templářská 1, 696 15 Čejkovice. Kupující je povinen v reklamaci uvést svoji e-mailovou adresu, na které bude komunikace prodávajícího s kupujícím ve věci reklamace probíhat.

5.3. Prodávající je povinen reklamaci vyřídit do 30 dnů ode dne jejího přijetí. Tuto lhůtu lze prodloužit pouze se souhlasem kupujícího. Po marném uplynutí této lhůty má kupující právo na odstoupení od uzavřené kupní smlouvy nebo na přiměřenou slevu z kupní ceny.

5.4. Prodávající zašle kupujícímu bez zbytečného odkladu od uplatnění reklamace potvrzení o tom, kdy k uplatnění reklamace došlo, co je jejím obsahem a jaký způsob jejího vyřízení je požadován. Dále prodávající zašle kupujícímu potvrzení o datu a způsobu vyřízení reklamace a v případě zamítnutí reklamace odůvodnění tohoto zamítnutí.

5.5. Při jakémkoliv zcizení vstupenky kterékoliv další osobě je kupující povinen ji upozornit, že v případě, je-li akce zrušena, vrací prodávající peníze výlučně tomu, kdo vstupenku zakoupil (kupujícímu).

5.6. Zakoupenou vstupenku nelze vykoupit zpět, vyměnit a nelze ani vystavit její duplikát.

5.7. Za ztracenou vstupenku se náhrada neposkytuje.

5.8. Kupující, případně držitel vstupenky, bere na vědomí, že vstupenka je zneplatněna prvním načtením QR kódu uvedené na vstupence při vstupu na danou akci pořádanou prodávajícím.

6. Zvláštní ustanovení o závazcích z kupní smlouvy uzavírané se spotřebitelem

6.1. Ustanovení tohoto článku se použijí na kupní smlouvu, která je uzavírána s kupujícím, který je spotřebitelem, a na závazky z ní vzniklé.

6.2. Kupní smlouva se uzavírá v českém jazyce, pokud není v samotné kupní smlouvě dohodnuto jinak a není tak uzavřena v jiném jazyce.

6.3. Jednotlivé technické kroky vedoucí k uzavření kupní smlouvy:

6.3.1. otevření webového portálu,

6.3.2. vyplnění identifikačních a kontaktních údajů kupujícího (fakturační údaje),

6.3.3. provedení výběru konkrétní akce a počtu vstupenek,

6.3.4. zaškrtnutí políčka, jímž kupující potvrdí, že seznámil s obchodními podmínkami a informacemi o nakládání a ochraně osobních údajů,

6.3.5. provedení úhrady kupní ceny.

6.4. Kupující prohlašuje, že veškerá sdělení prodávajícího vůči kupujícímu byla učiněna jasně a srozumitelně, a to v jazyce, ve kterém je uzavřena kupní smlouva.

6.5. Prodávající se zavazuje činit veškerá budoucí sdělení vůči kupujícímu jasným a srozumitelným způsobem, a to v jazyce, ve kterém je uzavřena kupní smlouva.

6.6. Subjektem mimosoudního řešení spotřebitelských sporů je:
Česká obchodní inspekce
Ústřední inspektorát - oddělení ADR
Štěpánská 15
120 00 Praha 2
e-mail: adr@coi.cz
web: adr.coi.cz
Kupující může rovněž využití platformu pro řešení sporů online, která je zřízena Evropskou komisí, viz http://ec.europa.eu/consumers/odr/

7. Závěrečná ustanovení

7.1. Kupní smlouva a obchodní podmínky a veškerá práva a povinnosti z nich plynoucí, včetně práv a povinností z porušení kupní smlouvy a obchodních podmínek, jakož i záležitosti v kupní smlouvě a obchodních podmínkách neupravené, se řídí českým právním řádem, zejména pak zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů.

7.2. Je-li některé ustanovení obchodních podmínek neplatné nebo neúčinné nebo se takovým stane, namísto neplatných ustanovení se použijí ustanovení, jejichž smysl se neplatnému ustanovením co nejvíce přibližuje. Neplatností nebo neúčinností jednoho ustanovení není dotčena platnost či účinnost ostatních ustanovení.

Tyto obchodní podmínky nabývají účinnosti dnem 1. 11. 2022.